Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A „TARPAI KIKELET” EGYESÜLET

 

ALAPSZABÁLYA

 

 

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12.§ (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben foglalt követelmények szerint elhatározták a „Tarpai Kikelet” Egyesület létrehozását.

A „Tarpai Kikelet” Egyesület Közgyűlése 2006. szeptember 15..-én az alábbi alapszabályt fogadta el.

 

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

 

Az Egyesület neve:    „Tarpai Kikelet” Egyesület

Székhelye:                  4931 Tarpa, Baksa tanya 1.

 

 

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI

 

Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

 

2.1. Az Egyesület céljai:

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat „Kikelet” Ápoló-Gondozó Otthonában (4931 Tarpa, Baksa tanya 1.) élő ellátást igénybe vevők életkörülményeinek javítása, társadalmi integrációjuk elősegítése az egyén számára megélhető legteljesebb életforma elérése érdekében.

 

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c) pontjában felsoroltak alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 

-          (4)   nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-          (5)   kulturális tevékenység

-          (11) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 

Ezen tevékenységek keretében nyújtott szolgáltatást – ingyen vagy térítési díj ellenében – bárki igénybe veheti.

 

Az Egyesület fent rögzített szolgáltatásai igénybevételének módja nyilvános. A nyilvánosságot az Egyesület oly módon biztosítja, hogy a székhelyén a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos információkat bárki számára hozzáférhető módon közzéteszi (kifüggeszti). Az Egyesület bármely elnökségi tagjától bárki kérhet ezzel kapcsolatban a közzétételt meghaladó információt, ezzel kapcsolatos kérdésekre az Egyesület bármely elnökségi tagja köteles válaszolni.

 

Az Egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat tarpai „Kikelet” Ápoló-Gondozó Otthonának tevékenységét kiegészítve működik.

 

2.2. Az Egyesület feladatai:

 

-          A tarpai „Kikelet” Ápoló-Gondozó Otthon működési körülményeinek, az ellátottak életfeltételeinek, életminőségének javítása, szabadidős programjainak segítése, tárgyi feltételek biztosításának segítése.

-          Kulturális, sport és szabadidős rendezvények szervezése, támogatása.

-          Fejlesztő eszközök beszerzéhez segítség nyújtása.

-          Az intézményben élők rehabilitációját elősegítő eszközök vásárlásának támogatása.

-          Az intézményben élők üdültetésének támogatása.

-          Kapcsolattartás erősítése, fenntartása más megyebeli és külföldi intézményekkel.

-          Társas kapcsolatok elősegítése (önsegítő csoportok létrehozása).

-          Hagyományőrzés.

-          Környezetvédelem.

-          Az ellátottak munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése. Az ellátottak oktatásának, szakképzésének elősegítése.

-          Egészséges életmódra nevelés, különös tekintettel a prevencióra.

-          Ellátottak egészségmegőrzése, egészségfejlesztése.

-          Orvosi eszközök, műszerek beszerzésében segítség, támogatás.

-          Az intézmény szakdolgozóinak támogatása rendezvényeken, konferenciákon való részvétel tekintetében a szakmai munka színvonalának emelése érdekében.

 

III. AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI ÉS FELHASZNÁLÁSA

 

3.1. Az egyesület bevételei:

 

a./ Az egyesület tagjai által befizetett tagdíjak, melynek mértéke évi 1.200.-Ft.

 

b./ Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek által történő befizetések,

 

c./ Az egyesület által szervezett rendezvények bevételei,

 

d./ Egyéb állami bevételek.

 

e./ Helyi Önkormányzat támogatása.

 

f./ Települési Önkormányzat támogatása.

 

Az egyesület éves költségvetést készít, melyet a zárszámadással együtt a Közgyűlés fogad el egyszerű szótöbbséggel.

 

IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

 

4.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítására és a tagdíj megfizetésére.

Az alakuló közgyűlés meghatározza a havi tagdíjat, amelynek összegét a későbbiek során a Közgyűlés külön határozattal módosíthat. A havi tagdíjat az Egyesület vezetősége részére kell befizetni, akik azt az Egyesület bankszámláján helyezik el. Az éves közgyűlésen a tagdíj mértékéről a tagság dönt.

 

A tagfelvétel kérelem alapján történik, melyet a vezetőség javaslatára a Közgyűlés fogad el egyszerű szótöbbséggel. A felvételt kérő akkor válik az egyesület tagjává, ha a közgyűlés a tagok sorába felvette.

 

 

4.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki az alapszabályt magára nézve elfogadja és támogatja az egyesületet célkitűzéseinek megvalósításában

A természetes személy pártoló tag évi 1.000.-Ft pártoló tagsági díjat, a nem természetes személy pártoló tag évente minimum 1.000.-Ft összegű pártoló tagsági díjat fizet. A pártoló tag nem teljes jogú tagja az Egyesületnek.

 

4.3. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

 

4.4. Az egyesület pártoló tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt az egyesület rendezvényein, a vezető szervekbe nem választhatók.

 

4.5. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtásában.

 

4.6. A tagsági jogviszony megszűnik a tag halálával, kilépéssel, törléssel, kizárással, az egyesület megszűnésével.

 

Kilépés: az egyesület tagjai kiléphetnek az Egyesületből. A kilépő tag szándékát köteles írásban is rögzíteni és azt továbbítani az elnökség felé, valamint köteles az esetleges tagdíj hátralékot befizetni.

 

Törlés: a tag törlésére az egyesület vezetősége tehet javaslatot. Törölni kell az egyesület tagjai sorából azt a tagot, aki tagsági kötelezettségeinek egy éven át írásbeli felszólításra sem tesz eleget, aki ismeretlen helyre távozik, vagy méltatlanná vált az egyesületi tagságra. A döntésről a tag számára értesítést kell küldeni.

 

Kizárás: a tagot csak fegyelmi határozattal lehet kizárni. A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. Különösen kizárható az a tag, aki az éves tagdíjat a tárgyév utolsó napjáig meg nem fizeti. A tagot minden esetben előzetesen írásban  fel kell szólítani a döntés meghozatala előtt.

 

A tagsági jogviszony megszűnéséről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

 

V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

 

5.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével meg kell hívni. A meghívás történhet telefonon és szóban is a közgyűlést megelőző 15 nappal. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A közgyűlés nyilvános.

 

5.2. A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagság fele plusz 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 1 órával későbbi időpontra is össze lehet hívni, amely időpontot az eredeti közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni. Ha a megismételt közgyűlés időpontja nem egyezik meg az eredeti közgyűlés időpontjával, akkor újra meghívót kell küldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell a megismételt közgyűlés időpontját, és azt, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

5.3. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.

 

5.4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása.

 

Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

 

VI. AZ EGYESÜLET KÉPVISELŐ SZERVEI

 

6.1. Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes, titkár.

 

- A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

- A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

- A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 

Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy más egyesületnél, vagy egyéb társadalmi szervezetnél is betölt tisztséget, illetve tisztségre jelölték

 

A közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évre választja.

 

Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntésiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

 

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.

 

6.2. Az Elnökség három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség a szükségleteknek megfelelően – de legalább évente kétszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy az ülés napja között legalább 2 nap időköznek kell lennie. Az Elnökség szóban is összehívható. Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökségi ülések nyilvánosak

 

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

 

6.3. Az Elnök jogai és kötelességei:

 

-          A Közgyűlést bármikor összehívhatja.

-          A Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,

-          Konferenciák és más rendezvények szervezése,

-          A Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés,

-          Az Egyesület működésének irányítása,

-          Utalványozási jog gyakorlása a titkárral vagy bármelyik elnökségi taggal együttesen,

-          Képviseli az Egyesületet.

-          A tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja.

-          A kiadások számláit ellenőrzi

-          Megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez

-          Harmadik személyekkel való szerződések megkötése

-          A tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie.

-          A tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell.

-          Az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

 

6.4. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:

 

-          az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

-          az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

-          Az Elnök konzultánsaként működik.

-          Az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését.

-          Az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése.

-          Tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról.

-          Előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.

 

6.5. A titkár feladatai:

 

-          Az Egyesület pénzállományának kezelése.

-          A számlák kezelése és nyilvántartása.

-          A pénztárkönyv vezetése.

-          Mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése.

-          A számlák hitelességének ellenőrzése.

 

6.6. Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.

 

A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

 

Az Egyesület titkára köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 

§  az Elnökség döntésének tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést ellenzők és támogatók számarányát

§  nyilvánosságra hozatal módját

§  iratokba való betekintés rendjét

§  szolgáltatások igénybevételének módját

§  beszámoló közlésének nyilvánosságát

 

Az Elnökség döntéseit a nyilvántartásba vételt követően nyílvánosságra kell hozni. Az érintetteket postai úton értesíteni kell a döntésről. A meghozatal után az érintettek az Egyesület hirdető tábláján is megtekinthetik azt.

 

Az Egyesület működésével kapcsolatos dokumentumok nyilvánosak, az Egyesület székhelyén azokba bárki betekinthet.

 

6.7. Az Egyesület Elnöksége az alábbi dokumentumokat készíti el és terjeszti az éves Közgyűlés elé elfogadásra:

 

§  közhasznúsági jelentés

§  számviteli beszámoló

§  költségvetési támogatás felhasználása

§  vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

§  cél szerinti juttatások kimutatása

§  kapott támogatás mértéke

§  vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege

§  tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

 

A Közgyűlés miután megismerte a fent említett dokumentumokat, külön-külön szavazással dönt azok elfogadásáról. A szavazás nyílt, egyszerű szótöbbség dönt, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az elfogadott dokumentumok bárki számára megtekinthetőek az Egyesület székhelyén található hirdető táblán.

 

6.8. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnök kezeli.

 

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

 

6.9. Az Egyesület képviseltére az elnök, az elnökhelyettes és a titkár jogosultak oly módon, hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt hármójuk közül ketten közösen tehetnek. Az Egyesület elnöke és elnökhelyettese, vagy elnöke és az egyesület titkára rendelkezik az Egyesület számlája felett.

 

VII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

7.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös cél szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

 

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Vállalkozási tevékenységet közhasznú céljai megvalósítása érdekében végez.

 

A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. Gazdálkodása során elért eredményét a 2.2. bekezdésben meghatározott tevékenységekre fordítja.

 

7.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

 

Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

 

7.3. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről kimutatást készít.

 

7.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

 

7.5. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat a választásokon.

 

 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak.

 

VIII. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

 

Az Egyesület éves bevétele az 5 millió forintot nem haladja meg, így felügyelő szervet nem szükséges létrehozni. Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 14.§ (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

 

IX. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2006. szeptember 15..-én fogadta el.

 

Tarpa, 2006. szeptember 15.

 

 

 

……………………………………                               …………………………………

            Egyesület elnöke                                                             Egyesület titkára

 

 

 

……………………………………………

                  jegyzőkönyvvezető